การบำบัดรักษาด้านการพูดและการสื่อสาร (Speech and Language Treatments)

  การบำบัดรักษาด้านการพูดและการสื่อสาร (Treatments) ที่ Tanya Speech Therapy เรารักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านการสื่อความหมาย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โรคที่รักษาที่กระทบต่อการสื่อความหมาย มีดังต่อไปนี้  มีปัญหาด้านการออกเสียงและสำเนียงของภาษา (Accent Reduction) ความบกพร่องทางการได้ยิน (Auditory Habilitation / Rehabilitation) ความบกพร่องทางการแปลความหลังได้ยิน (Auditory Processing Disorder (APD)) การสื่อสารทางธุรกิจ (Business Communication) ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft Lips / Cleft Palate) ความบกพร่องทางความรู้สึกนึกคิด (Cognition) และกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจ, การแก้ปัญหา, ความจำ (Attention, Memory, Problem Solving, Executive Function) ความผิดปกติของฟัน (Dental Malocclusion) ส่งผลต่อการพูด พัฒนาการผิดปกติ (Developmental Disorders) เช่น ภาวะออทิสติก…

Read more การบำบัดรักษาด้านการพูดและการสื่อสาร (Speech and Language Treatments)

การให้คำปรึกษาด้านการพูดและการสื่อสาร (Counseling)

การให้คำปรึกษา (Counseling) การให้คำปรึกษา (Counseling) นั้นเป็นส่วนสำคัญในการบำบัดการพูดและการสื่อสาร การที่มุ่งเน้นแต่การรักษาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้แผนการรักษาบรรลุเป้าหมาย หากแต่นักบำบัดการพูดและการสื่อสารต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจของทั้งผู้รับบริการและครอบครัวของผู้รับบริการด้วย เพื่อที่จะบรรลุแผนการรักษา นักบำบัดพูดและการสื่อสารต้องใช้หลักการให้คำปรึกษา ทั้งกับผู้รับบริการ (ผู้ป่วย) และครอบครัวของผู้รับบริการ พ่อแม่ / ผู้ปกครอง ผู้ซึ่งอยู่ในภาวะตกใจ ซึมเศร้าและ/หรือปฏิเสธการวินิจฉัยของแพทย์ว่าบุตรหลานของตนนั้นมีพยาธิสภาพ เช่น ภาวะออทิสติก (Autistic Spectrum Disorders) หรือ ดาวน์ซินโดรม (Down’s Syndrome) จำเป็นอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษาเพื่อปรับระดับจิตใจให้ยอมรับและร่วมมือกับนักบำบัดการพูดและการสื่อสาร ในการรักษาต่อไป หลังจากการให้คำปรึกษา ผู้ได้รับการปรึกษา : สามารถระลึกรู้ตัวและรับมือกับพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น สามารถควบคุมความรู้สึกภายในและปรับสภาพจิตใจให้กลับมาสู่ภาวะปกติ ลดความวิตกกังวล มีความสามารถในการคิดบวก มองถึงพัฒนาการทางการสื่อสารและการพูด การให้คำปรึกษา (Counseling)ที่ Tanya Speech Therapy จัด/วางแผน การให้คำปรึกษาที่เหมาะสมโดยนักบำบัดการพูดและการสื่อสารที่มีประสบการณ์การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิก ให้คำปรึกษาสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองให้ผ่านพ้นภาวะซึมเศร้า และให้ความร่วมมือในการรักษา ให้การศึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในเรื่องการบำบัดรักษาการพูดและการสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายของการรักษา ผลที่ได้ หรือความคาดหวังในผลลัพธ์จากการรักษาที่อยู่บนพื้นฐานความจริง ที่เกี่ยวกับการพูด การสื่อสาร รวมถึงการกลืนอาหารที่ปลอดภัยต่อไป หากนักบำบัดการพูดและการสื่อสาร…

Read more การให้คำปรึกษาด้านการพูดและการสื่อสาร (Counseling)

การประเมินการพูดและการสื่อสารขั้นต้น (Screening)

การประเมินการพูดและการสื่อสารขั้นต้น (Screening) ที่ Tanya Speech Therapy เรามีการประเมินการพูด การสื่อสาร และการกลืนอาหารเบื้องต้น โดยนักบำบัดจะทำการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม และวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับการพูด การสื่อสาร และการกลืนอาหารเบื้องต้น นักฝึกพูดจะเลือกแบบทดสอบเบื้องต้นให้เหมาะสมกับปัญหาของการพูด การสื่อสาร การได้ยินที่มีผลต่อการสื่อสาร และการกลืนอาหาร นักบำบัดการพูดและการสื่อสารจะอธิบายผลการทดสอบเบื้องต้นและให้ความคิดเห็นเพื่อดำเนินการรักษา และ/หรือ ทดสอบเชิงลึกต่อไปถ้าจำเป็น เราเชื่อว่าการทดสอบเบื้องต้น (Screening) ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบเชิงลึก (Assessments) หากไม่จำเป็น หรือลดค่าใช้จ่ายในการรักษา (Treatments) หากไม่จำเป็น การทดสอบเบื้องต้น (Screening) ที่ Tanya Speech Therapy ใช้แบบทดสอบเบื้องต้นที่เหมาะสม มีการทำทดสอบที่มีมาตรฐาน นักบำบัดการพูด อธิบายผลการทดสอบอย่างถูกต้อง ละเอียด และให้ข้อแนะนำแนวทางในการรักษาที่เหมาะสม การวินิจฉัยโรคถูกต้องแม่นยำจากข้อมูลที่ถูกต้อง การทดสอบเบื้องต้นสามารถทำได้ทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน สถานพยาบาล ติดต่อนักฝึกพูด วันนี้ คลิกที่นี่  

Read more การประเมินการพูดและการสื่อสารขั้นต้น (Screening)

การประเมินผลทางการพูดและการสื่อสาร (Speech and Language Assessments)

การประเมินผลทางการพูดและการสื่อสาร (Speech and Language Assessments) หน้าที่ของนักฝึกพูดอีกอย่างหนึ่งคือ การประเมินวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับการพูด การสื่อสาร และการกลืนอาหาร ที่ Tanya Speech Therapy มีการประเมินผล 3 ประเภท การประเมินผลมาตรฐาน: โดยวัดจากการอ้างอิงกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้ได้รับการทดสอบจะตอบคำถามโดยใช้แบบวัดแบบเดียวกัน ผู้ประเมินจะทำการแปลผลการวัดโดยเทียบความสามารถของผู้ได้รับการทดสอบกับกลุ่มอ้างอิงตัวอย่างของคนทั่วไป การประเมินผลแบบประยุกต์: ผู้ประเมินทำการทดสอบก่อนการรักษา หลังจากนั้นฝึกหัดผู้ป่วยไปสักระยะแล้วทำการทดสอบใหม่ เพื่อประเมินผลว่าผู้ป่วยมีพัฒนาการเรียนรู้หรือไม่ การประเมินแบบอิงหลักสูตรการเรียน: ผู้ประเมินจะใช้แบบเรียนในหนังสือผู้รับการทดสอบ หรือแบบฝึกหัดตามหนังสือเรียน เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาของผู้รับการทดสอบ หลังจากนั้นผู้ประเมิน / หรือนักฝึกพูด จะสร้างแบบแผนการรักษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินแบบอิงหลักสูตรการเรียน นักฝึกพูดจะเลือกประเภทของการทดสอบ โดยใช้ข้อมูลทางการแพทย์ ทางโรงเรียน และสมมติฐานของนักฝึกพูดเป็นหลัก ประเภทของการทดสอบ (Types of Speech and Language Assessments): เพื่อค้นหาความสามารถทางการสื่อสารและการกลืนอาหาร ที่ให้บริการที่ Tanya Speech Therapy มีดังต่อไปนี้ การประเมินการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางเลือกในการสื่อสาร (Augmentative Alternative Communication Device Assessment)…

Read more การประเมินผลทางการพูดและการสื่อสาร (Speech and Language Assessments)

การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร (Observation)

การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร (Observation) การสังเกต (Observation) เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่นักฝึกพูดใช้ในการประเมินและการบำบัดรักษา การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารที่ Tanya Speech Therapy นำมาใช้ มี 3 ประเภท ดังนี้ การวิเคราะห์สังเกตเชิง Analog : นักฝึกพูดจะสังเกตผู้ป่วยในสถานการณ์จริง เช่น อยู่ในกลุ่มบำบัด หรือในห้องเรียน ระหว่างการสังเกตจะมีการจดบันทึกผลและประมวลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการวางแผนการรักษาต่อไป การวิเคราะห์สังเกตเชิงธรรมชาติ : นักฝึกพูดจะสังเกตผู้ป่วยในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น นักฝึกพูดจะให้ความสนใจและสังเกตในการใช้ภาษาของเด็กนักเรียน โดยจะทำการเตรียมตัวในการสังเกต รวมถึงมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการพูดและการสื่อสารกับครูประจำชั้น อะไรคือสิ่งที่ครูประจำชั้นกังวลในการสื่อสารและภาษาที่ส่งผลถึงการเรียนและพัมนาการทางสังคม และสอบถามเวลาที่เหมาะสมของตารางเรียนในการที่นักฝึกพูดจะทำการสังเกต สิ่งที่จำเป็นในการสังเกตเชิงธรรมชาติ คือ ข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์จริง ซึ่งถือเป็นข้อมูลเที่ยงตรง ถูกต้อง เหมาะแก่การนำไปวางแผนการรักษาต่อไป การสังเกตเชิงระบบและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา : นักฝึกพูดจะสังเกตผู้ป่วยในสถานการณ์เฉพาะเจาะจง ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่สังเกตในห้องเรียน นักฝึกพูดจะสังเกตพฤติกรรมการพูดติดอ่างในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอรางานหน้าชั้นเรียน นักฝึกพูดจะจดบันทึกข้อมูลในระหว่างการสังเกตพฤติกรรม พฤติกรรมการสื่อสาร / ภาษา ที่นักฝึกพูดสังเกต มีดังต่อไปนี้ การออกเสียงพยัญชนะ สระ คำประสม วรรณยุกต์ ความชัดเจนในการพูดและการสื่อสาร การตอบคำถามโดยใช้คำพูดและคำตอบที่ถูกต้องเหมาะสม หลักไวยกรณ์…

Read more การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร (Observation)