การประเมินผลทางการพูดและการสื่อสาร (Speech and Language Assessments)

หน้าที่ของนักฝึกพูดอีกอย่างหนึ่งคือ การประเมินวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับการพูด การสื่อสาร และการกลืนอาหาร ที่ Tanya Speech Therapy มีการประเมินผล 3 ประเภท

 1. การประเมินผลมาตรฐาน: โดยวัดจากการอ้างอิงกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้ได้รับการทดสอบจะตอบคำถามโดยใช้แบบวัดแบบเดียวกัน ผู้ประเมินจะทำการแปลผลการวัดโดยเทียบความสามารถของผู้ได้รับการทดสอบกับกลุ่มอ้างอิงตัวอย่างของคนทั่วไป
 2. การประเมินผลแบบประยุกต์: ผู้ประเมินทำการทดสอบก่อนการรักษา หลังจากนั้นฝึกหัดผู้ป่วยไปสักระยะแล้วทำการทดสอบใหม่ เพื่อประเมินผลว่าผู้ป่วยมีพัฒนาการเรียนรู้หรือไม่
 3. การประเมินแบบอิงหลักสูตรการเรียน: ผู้ประเมินจะใช้แบบเรียนในหนังสือผู้รับการทดสอบ หรือแบบฝึกหัดตามหนังสือเรียน เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาของผู้รับการทดสอบ หลังจากนั้นผู้ประเมิน / หรือนักฝึกพูด จะสร้างแบบแผนการรักษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินแบบอิงหลักสูตรการเรียน

นักฝึกพูดจะเลือกประเภทของการทดสอบ โดยใช้ข้อมูลทางการแพทย์ ทางโรงเรียน และสมมติฐานของนักฝึกพูดเป็นหลัก

ประเภทของการทดสอบ (Types of Speech and Language Assessments): เพื่อค้นหาความสามารถทางการสื่อสารและการกลืนอาหาร ที่ให้บริการที่ Tanya Speech Therapy มีดังต่อไปนี้

 • การประเมินการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางเลือกในการสื่อสาร (Augmentative Alternative Communication Device Assessment)
 • การประเมินความสามารถทางการแปลความหลังการได้ยินเสียง (Auditory Processing Disorders Assessment)
 • การประเมินผลทางความรู้คิด (Cognitive Assessment)
 • การทดสอบพัฒนาการ (Developmemtal Assessment)
 • การทดสอบการพูดติดอ่าง (Dysfluencies Assessment)
 • การประเมินทางภาษา (Language Assessment)
 • การประเมินการใช้ภาษาเพื่อการเข้าสังคม (Social Pragmatics Assessment)
 • การทดสอบการออกเสียง (Speech Assessment)
 • การประเมินการออกเสียงและภาษา (Speech and Language Assessment)
 • การทดสอบการกลืนอาหาร (Swallowing Assessment)

ติดต่อนักฝึกพูด วันนี้

คลิกที่นี่