การให้คำปรึกษา (Counseling)

การให้คำปรึกษา (Counseling) นั้นเป็นส่วนสำคัญในการบำบัดการพูดและการสื่อสาร การที่มุ่งเน้นแต่การรักษาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้แผนการรักษาบรรลุเป้าหมาย หากแต่นักบำบัดการพูดและการสื่อสารต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจของทั้งผู้รับบริการและครอบครัวของผู้รับบริการด้วย เพื่อที่จะบรรลุแผนการรักษา นักบำบัดพูดและการสื่อสารต้องใช้หลักการให้คำปรึกษา ทั้งกับผู้รับบริการ (ผู้ป่วย) และครอบครัวของผู้รับบริการ พ่อแม่ / ผู้ปกครอง ผู้ซึ่งอยู่ในภาวะตกใจ ซึมเศร้าและ/หรือปฏิเสธการวินิจฉัยของแพทย์ว่าบุตรหลานของตนนั้นมีพยาธิสภาพ เช่น ภาวะออทิสติก (Autistic Spectrum Disorders) หรือ ดาวน์ซินโดรม (Down’s Syndrome) จำเป็นอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษาเพื่อปรับระดับจิตใจให้ยอมรับและร่วมมือกับนักบำบัดการพูดและการสื่อสาร ในการรักษาต่อไป

หลังจากการให้คำปรึกษา ผู้ได้รับการปรึกษา :

  1. สามารถระลึกรู้ตัวและรับมือกับพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น
  2. สามารถควบคุมความรู้สึกภายในและปรับสภาพจิตใจให้กลับมาสู่ภาวะปกติ
  3. ลดความวิตกกังวล
  4. มีความสามารถในการคิดบวก มองถึงพัฒนาการทางการสื่อสารและการพูด

การให้คำปรึกษา (Counseling)ที่ Tanya Speech Therapy

  • จัด/วางแผน การให้คำปรึกษาที่เหมาะสมโดยนักบำบัดการพูดและการสื่อสารที่มีประสบการณ์การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิก
  • ให้คำปรึกษาสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองให้ผ่านพ้นภาวะซึมเศร้า และให้ความร่วมมือในการรักษา
  • ให้การศึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในเรื่องการบำบัดรักษาการพูดและการสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายของการรักษา ผลที่ได้ หรือความคาดหวังในผลลัพธ์จากการรักษาที่อยู่บนพื้นฐานความจริง ที่เกี่ยวกับการพูด การสื่อสาร รวมถึงการกลืนอาหารที่ปลอดภัยต่อไป
  • หากนักบำบัดการพูดและการสื่อสาร เห็นว่า ผู้รับบริการมีความจำเป็นในการได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตใจ เช่น นักจิตวิทยาคลินิก หรือ จิตแพทย์ ก็จะทำการส่งต่อผู้ป่วยให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่อไป

ติดต่อนักฝึกพูด วันนี้

คลิกที่นี่