การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร (Observation)

การสังเกต (Observation) เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่นักฝึกพูดใช้ในการประเมินและการบำบัดรักษา การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารที่ Tanya Speech Therapy นำมาใช้ มี 3 ประเภท ดังนี้

 1. การวิเคราะห์สังเกตเชิง Analog : นักฝึกพูดจะสังเกตผู้ป่วยในสถานการณ์จริง เช่น อยู่ในกลุ่มบำบัด หรือในห้องเรียน ระหว่างการสังเกตจะมีการจดบันทึกผลและประมวลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการวางแผนการรักษาต่อไป
 2. การวิเคราะห์สังเกตเชิงธรรมชาติ : นักฝึกพูดจะสังเกตผู้ป่วยในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น นักฝึกพูดจะให้ความสนใจและสังเกตในการใช้ภาษาของเด็กนักเรียน โดยจะทำการเตรียมตัวในการสังเกต รวมถึงมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการพูดและการสื่อสารกับครูประจำชั้น อะไรคือสิ่งที่ครูประจำชั้นกังวลในการสื่อสารและภาษาที่ส่งผลถึงการเรียนและพัมนาการทางสังคม และสอบถามเวลาที่เหมาะสมของตารางเรียนในการที่นักฝึกพูดจะทำการสังเกต สิ่งที่จำเป็นในการสังเกตเชิงธรรมชาติ คือ ข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์จริง ซึ่งถือเป็นข้อมูลเที่ยงตรง ถูกต้อง เหมาะแก่การนำไปวางแผนการรักษาต่อไป
 3. การสังเกตเชิงระบบและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา : นักฝึกพูดจะสังเกตผู้ป่วยในสถานการณ์เฉพาะเจาะจง ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่สังเกตในห้องเรียน นักฝึกพูดจะสังเกตพฤติกรรมการพูดติดอ่างในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอรางานหน้าชั้นเรียน นักฝึกพูดจะจดบันทึกข้อมูลในระหว่างการสังเกตพฤติกรรม

พฤติกรรมการสื่อสาร / ภาษา ที่นักฝึกพูดสังเกต มีดังต่อไปนี้

 1. การออกเสียงพยัญชนะ สระ คำประสม วรรณยุกต์
 2. ความชัดเจนในการพูดและการสื่อสาร
 3. การตอบคำถามโดยใช้คำพูดและคำตอบที่ถูกต้องเหมาะสม
 4. หลักไวยกรณ์
 5. ความลำบากในการเลือกใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง
 6. การทำตามขั้นตอน / คำสั่ง
 7. การพูดในหัวข้อเรื่องที่กำหนด และการรับรู้จังหวะที่เหมาะสมในการหยุดฟังคู่สนทนาและตอบโต้กับคู่สนทนา
 8. การสนทนาและการมีส่วนร่วมในห้องเรียน
 9. การใช้ประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ และความซับซ้อนของการใช้ประโยคตามระดับของพัฒนาการการใช้ภาษาตามอายุและระดับชั้นการศึกษา
 10. การใช้เสียงที่ถูกต้อง และการเปล่งเสียงที่ถูกต้องสอดคล้องกับการหายใจ
 11. การพูดติดอ่าง และพฤติกรรมในขณะพูดติดอ่าง

หลังจากการสังเกตพฤติกรรมการพูดและการสื่อสาร นักบำบัดการพูดและการสื่อสารจะทบทวนข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ประกอบกับประวัติของนักเรียน และการสัมภาษณ์จากผู้ปกครองและครูประจำชั้น ข้อมูลจากการบำบัดที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาแผนการรักษา และทักษะทางการพูดและการสื่อสารต่อไป

การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารที่ Tanya Speech Therapy :

 • ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงจากสถานการณ์การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 • สามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมการสื่อสารจากหลายสถานที่ เช่น โรงเรียน, บ้าน, ที่ทำงาน, และสถานพยาบาล
 • ทำงานร่วมกับผู้ปกครอง, ครูประจำชั้น, แพทย์ และพยาบาล
 • ประมวลผลข้อมูลและสร้างแผนการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม

ติดต่อนักฝึกพูด วันนี้

คลิกที่นี่