การประเมินการพูดและการสื่อสารขั้นต้น (Screening)

ที่ Tanya Speech Therapy เรามีการประเมินการพูด การสื่อสาร และการกลืนอาหารเบื้องต้น โดยนักบำบัดจะทำการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม และวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับการพูด การสื่อสาร และการกลืนอาหารเบื้องต้น นักฝึกพูดจะเลือกแบบทดสอบเบื้องต้นให้เหมาะสมกับปัญหาของการพูด การสื่อสาร การได้ยินที่มีผลต่อการสื่อสาร และการกลืนอาหาร นักบำบัดการพูดและการสื่อสารจะอธิบายผลการทดสอบเบื้องต้นและให้ความคิดเห็นเพื่อดำเนินการรักษา และ/หรือ ทดสอบเชิงลึกต่อไปถ้าจำเป็น เราเชื่อว่าการทดสอบเบื้องต้น (Screening) ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบเชิงลึก (Assessments) หากไม่จำเป็น หรือลดค่าใช้จ่ายในการรักษา (Treatments) หากไม่จำเป็น

การทดสอบเบื้องต้น (Screening) ที่ Tanya Speech Therapy

  • ใช้แบบทดสอบเบื้องต้นที่เหมาะสม
  • มีการทำทดสอบที่มีมาตรฐาน
  • นักบำบัดการพูด อธิบายผลการทดสอบอย่างถูกต้อง ละเอียด และให้ข้อแนะนำแนวทางในการรักษาที่เหมาะสม
  • การวินิจฉัยโรคถูกต้องแม่นยำจากข้อมูลที่ถูกต้อง
  • การทดสอบเบื้องต้นสามารถทำได้ทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน สถานพยาบาล

ติดต่อนักฝึกพูด วันนี้

คลิกที่นี่