การบำบัดรักษาด้านการพูดและการสื่อสาร (Treatments)

ที่ Tanya Speech Therapy เรารักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านการสื่อความหมาย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โรคที่รักษาที่กระทบต่อการสื่อความหมาย มีดังต่อไปนี้

 •  มีปัญหาด้านการออกเสียงและสำเนียงของภาษา (Accent Reduction)
 • ความบกพร่องทางการได้ยิน (Auditory Habilitation / Rehabilitation)
 • ความบกพร่องทางการแปลความหลังได้ยิน (Auditory Processing Disorder (APD))
 • การสื่อสารทางธุรกิจ (Business Communication)
 • ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft Lips / Cleft Palate)
 • ความบกพร่องทางความรู้สึกนึกคิด (Cognition) และกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจ, การแก้ปัญหา, ความจำ (Attention, Memory, Problem Solving, Executive Function)
 • ความผิดปกติของฟัน (Dental Malocclusion) ส่งผลต่อการพูด
 • พัฒนาการผิดปกติ (Developmental Disorders) เช่น ภาวะออทิสติก ( Autistic Spectrum Disorder), สมาธิสั้น (Attention-Deficit Disorders), ความบกพร่องทางการอ่าน (Dyslexia), ความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disabilities), ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability), ความบกพร่องทางภาษา (Specific Language Impairment (SLI)), ความบกพร่องทางพัฒนาการทางสมองส่งผลต่อภาษาและการสื่อความ (Unspecified Neurodevelopmental Disorders)
 • ความบกพร่องทางการสื่อสารอันเนื่องมาจากโรคทางพันธุกรรม(Genetic Disorders) เช่น Down’s Syndrome, Fragile x Sydrome, Rett Syndrome,and Velocardiofacial Syndrome)
 • ความบกพร่องทางภาษา (language Disorder) เช่น ปัญหาทางไวยกรณ์ (syntax problems)
 • ลิ้นใหญ่ผิดปกติส่งผลต่อการพูด (Macroglassia)
 • ความผิดปกติทางด้านสมอง (Neurological Diseases) เช่น Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), Cerebrovascular Accident (CVA), Cerebral Palsy (CP), Dementia,Multiple Sclerosis (MS), Myasthenia Gravis (MG), Parkinson’s Disease (PD), Traumatic Brain Injury (TBI)
 • ปัญหาตั้งแต่แรกเกิดที่ส่งผลต่อการสื่อสาร (Neonatal Problems) เช่น คลอดก่อนกำหนด (Prematurity) และน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำผิดปกติ (Low Birth Weight)
 • ความไม่สัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงกับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเพื่อการออกเสียง (Oral Mator Dysfunction)
 • โรคทางจิตเวชที่ส่งผลต่อการสื่อสาร (Psychaitric Disorders) เช่น โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (Bipolar disorders)
 • ปัญหาทางการออกเสียง (Speech Production Problems)
 • มีปัญหาการพูดและการกลืนอาหาร เนื่องมาจากการเจาะช่องคอ (Tracheostomy)
 • การปรับเปลี่ยนน้ำเสียง บุคลิกท่าทางหลังการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ (Transgender Communication)
 • โรคเส้นเสียงอักเสบ (Voice Disorders)

ความต่อเนื่องและระยะเวลาในการรักษา (Frequency and Intensity of Treatments) ขึ้นกับความเห็นของนักฝึกพูด ประกอบกับข้อจำกัดในความสนใจในการฝึกหัดพูดและการสื่อสาร (Attention Span) ของผู้ป่วย นักฝึกพูดสามารถให้การรักษาได้หลายสถานที่ขึ้นกับความต้องการของผู้ป่วย ทั้งที่

 • บ้าน
 • โรงรียน
 • สถานพยาบาล
 • ที่ทำงาน

จองการรักษาวันนี้

คลิกที่นี่

ติดต่อ Tanya วันนี้